C

AGS Global Solutions – Netherlands

AGS Global Solutions – Netherlands (ook handelend onder de naam AGS Netherlands) ondersteunt medewerkers van bedrijven en andere organisaties om hun verhuizing naar Nederland zo eenvoudig mogelijk te maken. Daarbij verwerkt zij persoonsgegevens. AGS Global Solutions – Netherlands verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is AGS Global Solutions – Netherlands, A. van Leeuwenhoekweg 50, 2408 AN Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het handelsregister met nummer 28034692.

 

2. Welke persoonsgegevens;

AGS Global Solutions – Netherlands verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon;
 • Geslacht, nationaliteit, geboorteplaats- en datum, burgerlijke staat, gezinsleden;
 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de door ons te verrichten diensten, zoals de werkgever, aanvang van het dienstverband, datum van verhuizing, wensen omtrent huisvesting, informatie over huisdieren, verklaring werkgever, salaris, bankrekeningnummer.

Indien de dienstverlening mede (het ondersteunen bij) het doen van aanvragen betreft voor een werk- of verblijfsvergunning, BSN-nummer, om toepassing van de 30%-regeling, voor het maken van een afspraak met de GGD voor het doen van een TB-check of het openen van een bankrekening wordt mede het V-nummer en/ of het BSN-nummer verwerkt. Deze nummers worden alleen verwerkt voor zover wettelijk vereist voor de betreffende aanvraag of aanvragen en/of als verwerker namens uw werkgever.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens over het algemeen van uzelf of via uw werkgever.

 

3. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking geldend voor Relocation Services of Move Management

AGS Global Solutions – Netherlands verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Begeleiding bij het vinden van huisvesting en het sluiten van huurovereenkomsten;
 • Begeleiding bij de verhuizing;
 • Begeleiding bij het voldoen aan import- en exportvereisten;
 • Begeleiding bij het vinden van scholen voor de kinderen;
 • Regelen van tijdelijke voorzieningen zoals tijdelijke woonvoorzieningen, transport, huurauto;
 • Regelen van diensten en voorzieningen zoals nutsvoorzieningen, internet, schoonmaakdiensten, huisarts, tandarts;
 • (Ondersteunen bij) het doen van aanvragen voor een werk- of verblijfsvergunning, BSN-nummer of om toepassing van de 30%-regeling;
 • het maken van een afspraak met de GGD voor het doen van een verplichte TB-check;
 • (Ondersteunen bij) het openen van een bankrekening;
 • Het behandelen van klachten en geschillen;
 • Het verstrekken van informatie aan expats en werkgevers en promotie van onze diensten;
 • Archiveringsdoeleinden;
 • De naleving van wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrondslag voor de verwerkingen is dat deze noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tussen AGS Global Solutions – Netherlands en u, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen en voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van AGS Global Solutions – Netherlands en de gebruikers van onze diensten. Deze gerechtvaardigde belangen betreffen onder andere het kunnen aanbieden van onze diensten en het gebruiken ervan door expats en hun werkgevers. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld indien wij medische gegevens dienen te verwerken, vragen wij uw toestemming. Wij vragen tevens uw toestemming voor het verzenden van commerciële e-mail en de plaatsing van cookies en web beacons. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens in beginsel alleen met derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. In dat kader kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met:

 • Makelaars en andere onroerend-goedbemiddelaars, verhuurders;
 • Verhuis- en transportbedrijven, autoverhuurbedrijven;
 • Scholen;
 • Relevante overheidsinstanties, zoals IND, GGD, de douane;
 • Nieuwe huisarts, tandarts, nutsbedrijven;
 • Uw werkgever;
 • Overige derden, indien AGS Global Solutions – Netherlands hiertoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

 

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door AGS Global Solutions – Netherlands niet doorgegeven buiten de Europese Unie, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld omdat wij voor u een verhuizing verzorgen naar of vanuit het betreffende land. In dergelijke gevallen zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en AGS Global Solutions – Netherlands of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen AGS Global Solutions – Netherlands en een derde, bijvoorbeeld uw werkgever, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

 

6. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 3 genoemde doeleinden. Gegevens worden uiterlijk 7 jaren na het einde van onze opdracht gewist, tenzij de gegevens langer bewaard dienen te blijven in verband met een wettelijke verplichting.

 

7. Cookies

AGS Global Solutions – Netherlands maakt voor haar website gebruik van noodzakelijke (functionele) en statistiek cookies. Door middel van een cookie banner op de website wordt er verwezen naar de privacy verklaring.

 

8. Uw rechten

U hebt het recht om AGS Global Solutions – Netherlands te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om AGS Global Solutions – Netherlands te verzoeken om de gegevens te wissen.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met AGS Global Solutions – Netherlands per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. AGS Global Solutions – Netherlands neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

9. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met AGS Global Solutions – Netherlands via:

Postadres: t.a.v. Privacy functionaris, A. van Leeuwenhoekweg 50, Postbus 354, 2400 AJ Alphen a/d Rijn
privacy@noble-mobility.com

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.